Tájékoztató a gyermekek normatív kedvezmény igénybevételéhez

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
(a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,

 

3. § ((2) Az 1. § 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.

 

 

 

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normativ kedvezményének igénybevételéhez